کدهای خود را به اشتراک بگذارید

vata2999
Java Self Reference Enum
ایجاد شده 4 روز پیش
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
public enum DayRange
  {
    ONEDAY, TWODAY, THREEMOREDAY;

    private DayRange next;

    static
    {
      ONEDAY.next = DayRange.TWODAY;
      TWODAY.next = THREEMOREDAY;
      THREEMOREDAY.next = ONEDAY;
vata2999
Spring BasicAuthenticationFilter RequestWrapper
ایجاد شده 3 ماه پیش
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.Collections;
import java.util.Enumeration;
import java.util.List;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletRequestWrapper;

import org.apache.commons.codec.binary.Base64;
import org.springframework.util.StringUtils;
vata2999
SoapParser
ایجاد شده 3 ماه پیش
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.IOException;

import javax.xml.bind.JAXBContext;
import javax.xml.bind.JAXBException;
import javax.xml.bind.Unmarshaller;
import javax.xml.soap.MessageFactory;
import javax.xml.soap.MimeHeaders;
import javax.xml.soap.SOAPConstants;
import javax.xml.soap.SOAPException;
import javax.xml.soap.SOAPMessage;
vata2999
اجرای store procedure با JDBC
ایجاد شده 4 ماه پیش
1
2
3
4
5
6
7
CallableStatement statement = connection().prepareCall("begin ? := DBFunc.Login(?,?,?); end;");
statement.registerOutParameter(1, Types.INTEGER);
statement.setString(2, userName);
statement.setString(3, userPass);
statement.setInt(4, loginType);
statement.execute();
int result = statement.getInt(1);
vata2999
مقایسه سرعت استفاده از timestamp و Date
ایجاد شده 4 ماه پیش
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
public static void main(String[] args)
  {
    long start = System.currentTimeMillis();
    for (int i = 0; i < 10000000; i++)
    {
//      Timestamp d = new Timestamp(System.currentTimeMillis());
      Date d = new Date();
    }
    long end = System.currentTimeMillis();
    System.out.println((end-start)/1000.0);
  }
vata2999
clean code iterable implementation
ایجاد شده 6 ماه پیش
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
class Words implements Iterable<String> {
 private final String text;
 Words(String txt) {
  this.text = txt;
 }
 @Override
 public Iterator<String> iterator() {
  Set<String> words = new HashSet<>();
  for (String word : this.text.split(" ")) {
   words.add(word);
  }
vata2999
primefaces multiple selection with pagin #2
ایجاد شده 6 ماه پیش
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
<h:form id="commentListForm">
<p:dataTable id="commentDatatable" 
                	 var="_item" 
                	 value="#{commentQuery.resultList}" 
                	 rowKey="#{_item.id}"
                	 rowIndexVar="rowId"
                	 sortBy="#{_item.id}" 
                	 lazy="true"
                	 sortMode="multiple"
                   rows="10" 
                   paginator="true"                   
vata2999
primefaces multiple selection with pagin #1
ایجاد شده 6 ماه پیش
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
<h:form id="customersListTableForm">

									<p:dataTable var="item" 
										value="#{zoneHeaderUnAssign.customerWithThisZoneList}"
										paginatorPosition="bottom" rowsPerPageTemplate="5,10"
										sortBy="#{item.customerId}"
										emptyMessage="#{msgs['dataTable.emptyMessage']}"
										paginator="true" rows="10" id="customerListTable" lazy="true"
										selection="#{zoneHeaderUnAssign.selectedCustomers}"
										rowKey="#{item.customerId}">
										
vata2999
JSF event post validate
ایجاد شده 6 ماه پیش
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
<f:event
	listener="#{customerActionBean.validateCustomerDetail}"
	type="postValidate" />


public void validateCustomerDetail(ComponentSystemEvent event)
{
	FacesContext fc = FacesContext.getCurrentInstance();
	UIComponent components = event.getComponent();
    UIInput nationalNoInput = (UIInput) components.findComponent("nationalNo");
	if(!valid)
vata2999
RxJava Observable
ایجاد شده 6 ماه پیش
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
final int cnt = 10;
    Observable<Integer> ob = Observable.create(new SyncOnSubscribe<Integer, Integer>() {
      @Override
      protected Integer generateState()
      {
        return 0;
      }
      @Override
      protected Integer next(Integer state, Observer<? super Integer> observer)
      {
        state++;
لطفا منتظر بمانید